Direct access to content

“Un dels compromisos que el comitè organitzador d’uns jocs olímpics contreu en fer-se’n càrrec és el de publicar-ne la memoria oficial. La memoria té una funció essencial: llegar als dirigents del Moviment Olímpic i als futurs comitès organitzadors l’experiència adquirida, pero també oferir al conjunt de la Familia Olímpica els resultats obtinguts en la competició esportiva.

D’altra banda, els jocs olímpics són, per la seva dimensió mundial i la seva repercussió, l’esdeveniment més complex i exigent de tots els que tenen lloc ami arreu del món. El seu caràcter volgudament itinerant fa que la ciutat que els organitza difícilment en pugui tenir cap experiencia previa. Per això, la memòria oficial que cada comitè organitzador va deixant als seus successors ha de reflectir no sols l’esdeveniment esportiu, el qual ja ha estat àmpliament difós i analitzat pels mitjans de comunicació dels cinc continents, sinó també tots i cadascun dels aspectes organitzatius que el fan possible i que només la memoria pot exposar amb el detall i la profunditat necessaris. Ha de ser, per tant, un document exhaustiu i seriós per tal que els futurs organitzadors en puguin extreure el millor aprenentatge.

Pero la Memòria Oficial dels Jocs de la XXVa Olimpiada Barcelona 1992 és la primera memoria en la historia de l’olimpisme que es posa a l’abast del públic. Aquest fet excepcional afegeix un nou repte als  responsables de realitzar-la: convertir l’explicació de l’organització d’uns jocs olímpics en una   informació interessant i amena per a un públic ampli i molt divers, sense renunciar ni al rigor ni a l’exhaustivitat que exigeix el seu contingut.

[….]

Així, com diu Josep Miquel Abad en la introducció, en el primer volum de la Memoria es reflecteix el fet que els Jocs són «da culminació d’un procés de molts anys», i que la seva consecució és el fruit de l’esforç de tota la ciutat i del país sencer. A més, s’hi explica la transforrnació que ha experimentat Barcelona des que la celebració d’uns jocs olímpics a la ciutat va començar a ser alguna cosa més que
una idea.”

Fragment extret de la nota editorial al volum, escrita per Roma Cuyàs i Sol, Director de la Memoria Oficial.

Memòria oficial dels Jocs de la XXVa Olimpíada : Barcelona 1992. V.1. El repte : de la idea a la nominació

COOB’92 (1992): Memòria oficial dels Jocs de la XXVa Olimpíada : Barcelona 1992. V.1. El repte : de la idea a la nominació. Barcelona : COOB’92.

Descarrega’t el document complet. (PDF, 52 MB)

“La redacció d’aquest primer volum ha comportat un treball complet de documentació. La informació que conté ha estat contrastada, al més possible, amb les fonts fidedignes, prenent com a base els documents publicats per l’oficina Olímpica i el conjunt d’administracions consorciades en el Consell Rector durant l’etapa de Candidatura. S’han utilitzat també els amius del COI, els de les empreses que integren HOLSA (AOMSA, VOSA i IMPU) i els que gentilment han posat a la nostra disposició les institucions consorciades en el COOB’92 a través dels organismes corresponents. S’han consultat també, si la informació ho requeria, alguns amius particulars. En total, s’han llegit més de
trenta mil pagines i s’han examinat més de deu mil fotografies. En l’elecció del material fotografic, s’ha privilegiat l’aspecte documental i informatiu. A més, la Memoria s’ha nodrit de l’aportació d’especialistes
de disciplines molt diverses -que han contribuit a donar al nostre treball una autoritat que &una altra manera no tindria-, i també, a mesura que la redacció avancava, dels suggeriments de totes les
persones que van viure de prop l’etapa de la Candidatura”

Fragment extret de la nota editorial al volum, escrita per Roma Cuyàs i Sol, Director de la Memoria Oficial.

 

 

Memòria oficial dels Jocs de la XXVa Olimpíada : Barcelona 1992. V.2. Els mitjans : Escenaris, objectius i recursos

COOB’92 (1992): Memòria oficial dels Jocs de la XXVa Olimpíada : Barcelona 1992. V.2. Els mitjans : Escenaris, objectius i recursos. Barcelona : COOB’92.

Descarrega’t el document complet. (PDF, 44 MB)

“El volum que el lector té ara a les mans reflecteix un dels vessants més ardus del treball d’organització dels Jocs: la definició precisa dels objectius que calia aconseguir en cada moment, i l’obtenció dels mitjans i els recursos necessaris per dur-los a terme. Daixò tracten els quatre primers capítols, que repassen la història interna del Comité Organitzador Olímpic Barcelona’92 i donen compte de la trajectòria seguida per a l’obtenció dels mitjans econòmics i del personal adient per afrontar amb totes les garanties el gran repte que tenia la ciutat.

El cinquè capítol detalla tots i cadascun dels canvis que es van introduir a les quatre àrees olímpiques de Barcelona i a les subseus perquè  quaranta-tres instal·lacions esportives poguessin acollir les  competicions de vint-i-vuit esports. Tant Barcelona com les subseus hi van guanyar alguna cosa més que uns quants escenaris temporals per a la celebració de proves d’alt nivell, ja que les obres es van projectar amb la finalitat de recuperar o crear equipaments permanents.

Finalment, el sisé capítol és un resum del programa cultural que es va desenvolupar durant els quatre anys de l’olimpíada de Barcelona, abans que es dugués a terme, paral·lelament a la celebració dels Jocs, el Festival Olímpic de les Arts.”

Fragment extret de la nota editorial al volum, escrita per Roma Cuyàs i Sol, Director de la Memoria Oficial.

Memòria oficial dels Jocs de la XXVa Olimpíada : Barcelona 1992. V.3. L'organització : la preparació dels Jocs.

COOB’92 (1992): Memòria oficial dels Jocs de la XXVa Olimpíada : Barcelona 1992. V.3. L’organització : la preparació dels Jocs. Barcelona : COOB’92.

Descarrega’t el document complet. (PDF, 42 MB)

“Els jocs olímpics són un dels esdeveniment més complexos i exigents dels que tenen lloc avui. Per assegurar-ne l’èxit, cal un alt nivell de planificació i, alhora, una capacitat d’improvisació per resoldre les incidències que, per força, apareixen en un projecte que no té possibilitat d’assaig previ. Els Jocs de Barcelona, sense gaires analogies amb edicions olímpiques anteriors, van requerir un gran esforç d’organització i preparació sense precedents en el nostre país, tant per la seva durada com per la seva intensitat.

En els onze capítols d’aquest volum, que porta per títol L’organització, s’explica el procés d’elaboració i l’operació de tots aquells projectes que el COOB’92 va endegar perquè el resultat dels Jocs fos el que es recull en el volum IV, Setze dies d’estiu.

En primer lloc, es parla del que va concernir la mateixa celebració esportiva: l’organització de les competicions, i també del recorregut de la toma i les cerimònies. Quatre capítols més fan referència a aspectes <materials> de la planificació: el condicionament, la logística, la tecnologia i l’allotjament. Després, es descriu la tasca duta a terme en tot allò que eren serveis que el Comitè Organitzador havia de fornir a la Família Olímpica, i una qüestió tan fonamental com la seguretat. Finalment, es tracten dos dels vessants en què l’organització de Barcelona’92 va destacar-se més, potser, respecte dels models anteriors: la imatge i la gestió comercial.”

Fragment extret de la nota editorial al volum, escrita per Roma Cuyàs i Sol, Director de la Memoria Oficial.

Memòria oficial dels Jocs de la XXVa Olimpíada : Barcelona 1992. V.4. Els Jocs : setze dies d'estiu

COOB’92 (1992): Memòria oficial dels Jocs de la XXVa Olimpíada : Barcelona 1992. V.4. Els Jocs : setze dies d’estiu. Barcelona : COOB’92.

Descarrega’t el document complet. (PDF, 53 MB)

“Aquest quart volum de la Memòria Oficial dels Jocs de la XXVa Olimpíada Barcelona 1992 exposa tot el que va passar entre el 25 de juliol i el 9 d’agost de 1992, com a resultat de molts anys d’esforç i treball de preparació i d’organització, reflectits en els volums precedents.

El recorregut per tot el que va succeir en aquelles dues setmanes hauria quedat coix si no s’hagués remuntat a l’inici del compte enrere final que va representar I’encesa de la flama olímpica a Grècia, el seu trasllat a Catalunya i el seu itinerari per totes les terres d’Espanya. El pas de la torxa va iniciar l’explosió d’un entusiasme unànime i popular al voltant dels Jocs, que es va traduir en una participació ciutadana sense precedents.

A continuació, s’hi rememoren les innovadores cerimònies d’obertura i de clausura, que van contribuir d’una manera decisiva a l’èxit dels Jocs. Però, el gruix de la informació continguda en aquestes pagines, com no podia ser d’una altra manera, fa referència al vessant esportiu d’aquest gran esdeveniment: s’hi descriuen les competicions dels vint-i-cinc esports del programa oficial i dels tres de demostració i, a més, s’hi adjunten unes taules que posen a l’abast del lector totes les dades relatives a la participació d’esportistes, als resultats finals, etc.

La ciutat no solament va vestir-se amb les millors gales per fer honor als milers de visitants que van acudir a Barcelona (i a les altres quinze subseus), sinó que va lluir l’hospitalitat i l’esperit festiu per convertir l’espectacle esportiu en un model de convivència i d’amabilitat. Les mostres espontànies d’aquest caràcter obert, plural i generós van sintonitzar perfectament amb l’àmplia oferta cultural, que va enriquir el ja valuós patrimoni barceloní i català amb exposicions històriques i artístiques, teatre; música i dansa, organitzats per I’Olimpíada Cultural.

A més, al voltant de les competicions, van ser molts els serveis que l’organització va oferir a la Família Olímpica: des de l’allotjament o el transport d’esportistes, tècnics, jutges, periodistes, dignataris i convidats, fins a l’alimentació o les infrastructures necessaries perquè els mitjans de comunicació poguessin dur a terme en les millors condicions la seva tasca informativa, sense oblidar la seguretat, les acreditacions, els serveis mèdics, etc.

El llibre que el lector té ara a les mans constitueix una crònica fidel, objectiva i, per què no dir-ho també, apassionada de tot el cúmul d’aspectes que van contribuir a fer que setze dies de l’estiu del 1992 formin ja part, inesborrablement, de la memòria col-lectiva d’una ciutat i d’un país”

Fragment extret de la nota editorial al volum, escrita per Roma Cuyàs i Sol, Director de la Memoria Oficial.

Memòria oficial dels Jocs de la XXVa Olimpíada : Barcelona 1992. V.5. Els resultats = Les résultats = Los resultados = The results

COOB’92 (1992): Memòria oficial dels Jocs de la XXVa Olimpíada : Barcelona 1992. V.5. Els resultats = Les résultats = Los resultados = The results. Barcelona : COOB’92

Descarrega’t el document complet. (PDF, 38 MB)

“Aquest volum que el lector té a les mans és el compendi global dels resultats de totes les proves del programa de competició dels Jocs Olímpics de Barcelona (25 esports del programa oficial i 3 de demostració), amb les seves fases corresponents.

La informació de les taules ha estat extreta de l’AMIC (Accés Multiple a la Informació i a la Comunicació), sistema d’informació per a la Família Olímpica, que va ser operatiu durant els setze dies dels Jocs.

Els esports apareixen per l’ordre alfabètic de les sigles que els representen, que són les d’ús més comú en el Moviment Olímpic. Les abreviatures que apareixen a les taules de resultats (la gran majoria en angles) han estat traduïdes als quatre idiomes oficials dels Jocs (català, castellà, francés i angles) en la pàgina que encapçala cada esport.

A més, i com a informació complementària, en les pàgines següents es relacionen tots els comitès olímpics nacionals (CON) que van concórrer a Barcelona’92 (ordenats per les sigles que els representen), els records del món, els records olímpics i les medalles d’or, plata i bronze obtingudes per cada CON i per cada esport.”

Fragment extret de la nota editorial al volum, escrita per Roma Cuyàs i Sol, Director de la Memoria Oficial.