Direct access to content

Barcelona Olímpica no utilitza ‘cookies’ o altres mitjans de naturalesa analògica per al tractament de dades personals que permeten la identificació de persones físiques concretes, usuàries de la seu electrònica. L’ús d’aquests mitjans es reserva exclusivament per recollir informació tècnica per facilitar a les persones usuàries l’accessibilitat i l’exploració segura i eficient en la nostra web, o per a la mesura i dades d’audicions anònimes.

En qualsevol moment podrà exercir el seu dret de desactivació o eliminació de cookies d’aquest lloc web. Aquestes accions es realitzen de forma diferent en funció del navegador que està utilitzant.

Aquesta web utilitza eines de mesura d’audició Google Analytics, que permeten analitzar el comportament i el perfil dels visitants anònims amb l’objectiu de millorar el funcionament de la web. Aquesta mesura utilitza galetes de tercers. Podeu accedir a la política de privacitat d’aquesta empresa a l’adreça
https://www.google.com/intl/ca/policies/privacy/